Remko Smids | Karina Kroft

Dag 17 - Europaplein

People say nothing is impossible, but I do nothing every day.

Winnie de Pooh


Mensen zeggen niets is onmogelijk, maar ik doe iedere dag niets.

Winnie de Pooh


Minsken sizze dat neat ûnmooglik is, mar ik doch alle dagen neat.

Winnie de Pooh


A.A.Milne (1882-1956)

Check deze projectie op: