Remko Smids | Karina Kroft

Dei 10 - NHL

You must go on. I can't go on. You must go on. I'll go on.


Je moet doorgaan. Ik kan niet doorgaan. Je moet doorgaan. Ik ga door.


Jo moatte trochgean. Ik kin net trochgean. Jo moatte trochgean. Ik sil trochgean.


Samuel Beckett

Check dizze projeksje op: