Remko Smids | Karina Kroft

Dei 19 - Winkelcentrum Bilgaard

De werkelijkheid kan je niet opschrijven. Die is zo verbijsterend dat niemand het zou geloven.


You cannot write down reality. It is so baffling that no one would believe you.


Jo kinne de realiteit net opskriuwe. It is sa ferbjusterjend dat nimmen leauwe soe.


Simon Carmiggelt (1913-1987)

Check dizze projeksje op: